Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok - pravidlá postupu pri reklamácii tovaru

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami spoločnosti ešte pred objednaním tovaru.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci vyjadruje súhlas s týmto reklamačným poriadkom.

Právo zo zodpovednosti za vady:

Právo zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je možné uplatniť:

a) osobne v prevádzke spoločnosti,

b) prostredníctvom kuriérskej služby (prepravnej spoločnosti),

Spoločne s reklamovaným tovarom je nutné priložiť vyplnený reklamačný protokol.V prípade potreby nás telefonicky kontaktujte na telefónnom čísle 0915 966 646 a my Vám formulár reklamačného protokolu pošleme na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Pri vypisovaní reklamačného protokolu uveďte úplné a správne údaje, ktoré  potvrdíte svojim podpisom.

Reklamácia nie je oprávnená v prípadoch, ak vznikla vada alebo poškodenie:

a) preukázateľne nesprávnym užívaním výrobku (napr. užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s pokynmi uvedenými na obale výrobku alebo v podporných obchodných materiáloch a pod.) alebo iným nesprávnym konaním zákazníka

b) zásahom vyššej moci alebo mechanickým poškodením výrobku.

Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.

 

Odporúčania:

Ak je objednávka (balík, ktorý doručí logistický partner) viditeľne poškodený:

 Pri preberaní tovaru od prepravcu (kuriérskej služby) si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Ak zásielka javí známky poškodenia, nepreberajte ju!

 Ak je zásielka viditeľne poškodená, je nutné spísať s vodičom / zamestnancom prepravnej služby škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. 

Informáciu o poškodení zásielky nám nahláste telefonicky  alebo na e-mail: infolinkaaudicon@gmail.com, kde uvediete číslo objednávky, prípadne podacie číslo zásielky. Poškodená zásielka sa vráti späť na našu adresu a objednaný tovar bude obratom znova vyexpedovaný. Skôr nie je možné nový tovar vyexpedovať.

 

Ak je tovar poškodený, ale nie je to na prvý pohľad pri preberaní od kuriéra vidieť (skrytá vada): 

Ak bude tovar mechanicky poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti informovať našu spoločnosť do 3 pracovných dní. Na neskoršiu reklamáciu nebude z dôvodu poistenia zásielky braný ohľad. Informáciu o poškodení zásielky nám nahláste telefonicky  alebo na e-mail: infolinkaaudicon@gmail.com, kde uvediete číslo objednávky, prípadne podacie číslo zásielky.

Ak je tovar náhodou pokazený:

Ak zistíte, že doručený tovar vykazuje viditeľné znaky fyziologického znehodnotenie, bez toho aby ste ho otvorili, prípadne bezodkladne po jej otvorení, informujte nás o tom telefonicky  alebo e-mailom na: infolinkaaudicon@gmail.com, kde uvediete číslo objednávky, prípadne podacie číslo zásielky. 

Reklamovaný tovar je nutné priniesť k nám osobne alebo zaslať na adresu spoločnosti spoločne s vyplneným reklamačným protokolom. V prípade uznanej reklamácie Vám chybný tovar nahradíme novým nezávadným produktom.